ของเล่นปลอดภัย

 

หลักสำคัญในการเลือกของเล่นสำหรับเด็ก นอกจากจะเลือกของเล่นที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก และมีราคาที่ไม่สูงมากเกินไปแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัย ดังนั้นการเลือกซื้อของเล่นจึงควรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 safety-IMG_8379 เป็นของเล่นที่มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการและเหมาะกับวัยของเด็ก : ของเล่นเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ควบคู่กันไป แต่เนื่องจากพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน การเล่นของเด็กในแต่ละวัยจึงมีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตามแต่ละวัย โดยดูจากสัญลักษณ์อายุที่ระบุไว้ข้างกล่อง เพื่อให้ของเล่นที่เลือกนั้นได้ให้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด

เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และมีประโยชน์รอบด้าน : เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นของเด็กให้มากกว่าการจำกัดการเล่นเฉพาะกับของเล่นชิ้นใดชิ้นหนึ่ง และทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย จึงควรเป็นของเล่นที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและดึงดูดให้เด็กอยากเล่นอยู่เสมอ ซึ่งเด็กอาจจะดัดแปลงไปเล่นกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้

 safety-P1080817
 

เป็นของเล่นที่มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการและเหมาะกับวัยของเด็ก : โดยสังเกตได้จากเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ว่าได้รับการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว เช่น มอก. 685 เล่ม 1-2562, ASTM F963 และ EN71

เป็นของเล่นที่มีความแข็งแรงทนทาน : ไม่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหรือวัสดุที่แตกหักง่าย ไม่มีมุมหรือเหลี่ยมคม น้ำหนักเหมาะสม และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ตัวกล่องบรรจุของเล่นต้องแข็งแรงและทนทานเพื่อสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับของเล่น  safety-IMG_8855
 safety-IMG_9357 ส่วนประกอบต้องมีความปลอดภัย : สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เป็นวัยที่มักจะหยิบของใส่ปาก วัสดุที่นำมาเป็นส่วนประกอบในของเล่นต้องไม่เป็นชิ้นเล็กๆ ที่หลุดออกง่าย เพราะอาจจะเข้าไปติดคอและปิดกั้นการหายใจได้ สีและพลาสติกที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษ คือ ไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว ปรอท หรือสารโลหะหนักต่างๆ
หลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง มีเสียงดัง หรือเกิดมีความร้อนมากเกินไป : เป็นของเล่นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กเอง เพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกัน หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ปืน หรือประทัดที่อันตรายและก่อเสียงดังทำลายหู รวมทั้งของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ที่่เกิดความร้อนจนเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  safety-P1080873
 safety-BOX-LEARNING มีรายละเอียดอธิบายชัดเจน : บนกล่องของเล่นควรจะระบุถึงส่วนประกอบหรือวัสดุที่ใช้ทำของเล่น รวมไปถึงโรงงานที่ผลิต ถ้าเป็นของเล่นนำเข้า ต้องมีบริษัทหรือโรงงานที่นำเข้าของเล่นด้วย รวมทั้งควรจะมีคำอธิบายการเล่นและคำเตือนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างละเอียดด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและใช้งานผิดวัตถุประสงค์