S520F บล็อคต่ออัจฉริยะ Previous item [:en]S515A Express... Next item [:en]S520J Versa...

S520F บล็อคต่ออัจฉริยะ

 

 

 icon_activity3+
เด็กจะต้องวางเรียงบล็อคไม้ของเล่นทั้ง 9 ชิ้นที่มีความลาดเอียงให้มีระนาบที่ต่อเนื่องกัน โดยจะต้องสัมพันธ์กับแท่งวงกลมทั้ง 4 ชิ้นด้วย

ฝึกการใช้ความคิดในการแก้ปัญหา การสังเกตุ การเรียนรู้เรื่องขนาดและความสัมพันธ์ของรูปร่างและรูปทรง

ขนาดสินค้า:

แต่ละชิ้น – W 4.5 x L 4.5 x H 4.5 cm. ; W 1 3/4 x L 1 3/4 x H 1 3/4 in.

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

W 14 x L 15 x H 5.5 cm. ; W 5 1/2 x L 5 7/8 x H 2 1/7 in.